• افزایش دو برابری کمک هزینه ماهانه 2020-05-11
  • کمک به کسب و کارهای متضرر از کرونا 2020-04-12
  • توزیع بسته بهداشتی 2020-04-03
  • واریز کمک هزینه نقدی اسفند 2020-04-03
  • توزیع سبد کالا 2020-02-23
  • کمک هزینه بهمن ماه 2020-02-23
  • واریز کمک هزینه دی ماه 2020-01-25
  • واریز کمک هزینه آذر ماه 2019-12-23
  • سبد کالا 2019-11-26
  • واریز کمک هزینه آبان ماه 2019-11-26