• سرکشی از واحد های مسکونی در حال ساخت 2022-05-09
  • ساخت مسکن 2022-04-25
  • شرکت در جشن گلریزان آزادی زندانیان غیر عمد 2022-04-25
  • توزیع سبد کالا 2022-04-25
  • توزیع ۱۸ فقره جهیزیه 2022-03-23
  • توزیع سبد کالا 2022-03-23
  • توزیع ۲۰۰ بسته سبد غذایی 2022-03-09
  • اهدا ۵ فقره جهیزیه 2022-03-09
  • اهدای جهیزیه 2022-01-15
  • توزیع بخاری 2022-01-15