• افتتاح اولین منزل مسکونی مددجویی ساخته شده توسط موسسه خیریه امداد باران 2017-09-18
  • بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان فارس از موسسه 2017-09-13
  • بازدید از واحد مسکونی در حال ساخت توسط موسسه 2017-09-05
  • استخدام 2017-08-22
  • کمک هزینه نقدی مرداد ماه 2017-08-22
  • صدقات جاریه 2017-08-22
  • لوازم تحریر 2017-07-19
  • واریز کمک هزینه تیر ماه 2017-07-19
  • گزارش جمع اوری فطریه 2017-07-04
  • جمع اوری زکات فطریه 2017-07-01