• واریز کمک هزینه نقدی مهر ماه 2017-10-22
  • توزیع نذری 2017-10-02
  • استخدام 2017-09-25
  • توزیع لوازم تحریر 2017-09-25
  • کمک هزینه نقدی شهریور ماه 2017-09-25
  • افتتاح اولین منزل مسکونی مددجویی ساخته شده توسط موسسه خیریه امداد باران 2017-09-18
  • بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان فارس از موسسه 2017-09-13
  • بازدید از واحد مسکونی در حال ساخت توسط موسسه 2017-09-05
  • استخدام 2017-08-22
  • کمک هزینه نقدی مرداد ماه 2017-08-22