• واریز کمک هزینه آبان ماه 2019-11-26
  • آزاد سازی ۵ زندانی 2019-10-22
  • تکمیل ساختمان مددجویی 2019-10-22
  • واریز کمک هزینه مهر ماه 2019-10-22
  • واریز کمک هزینه شهریور ماه 2019-09-23
  • توزیع ۱۰۰ بسته لوازم التحریر 2019-09-14
  • توزیع گوشت قربانی 2019-08-13
  • واریز کمک هزینه نقدی تیرماه خانواده های تحت پوشش 2019-07-22
  • آغاز توزیع جهیزیه 2019-07-09
  • حمایت مالی از خود اشتغالی 2019-07-08