• اهدا ۱۴ فقره جهیزیه 2020-11-25
  • اهدا ۱۲ دستگاه بخاری 2020-11-25
  • بارش مهربانی۱ 2020-08-26
  • توزیع سبد کالا 2020-05-11
  • افزایش دو برابری کمک هزینه ماهانه 2020-05-11
  • کمک به کسب و کارهای متضرر از کرونا 2020-04-12
  • توزیع بسته بهداشتی 2020-04-03
  • واریز کمک هزینه نقدی اسفند 2020-04-03
  • توزیع سبد کالا 2020-02-23
  • کمک هزینه بهمن ماه 2020-02-23