• توزیع سبد کالا 2022-03-23
  • توزیع ۲۰۰ بسته سبد غذایی 2022-03-09
  • اهدا ۵ فقره جهیزیه 2022-03-09
  • اهدای جهیزیه 2022-01-15
  • توزیع بخاری 2022-01-15
  • توزیع بسته ویژه شب یلدا 2021-12-23
  • ساخت مسکن مددجویی 2021-11-01
  • اهدا ۱۰ فقره جهیزیه 2021-11-01
  • کمک هزینه تعمیر مسکن 2021-05-15
  • توزیع ۲۶۵ بسته معیشتی 2021-05-15