• آغاز توزیع سبد کالا در موسسه خیریه امداد باران 2018-03-05
  • توزیع سبد کالا 2018-02-28
  • واریز کمک هزینه نقدی بهمن ماه 2018-02-18
  • تخفیف مالیاتی 2018-02-05
  • توزیع بسته کالای غذایی 2018-02-05
  • واریز کمک هزینه نقدی دیماه 2018-01-20
  • گزارش جلسه هم اندیشی 2018-01-10
  • جلسه هم اندیشی 2018-01-04
  • گردهمایی هم اندیشی 2017-12-28
  • واریز کمک هزینه نقدی آذر ماه خانواده های تحت پوشش 2017-12-24