• واریز کمک هزینه خرداد ماه 2020-06-21
  • آغاز تکمیل ۴ واحد مسکونی 2020-06-13
  • واریز کمک هزینه نقدی اردیبهشت 2020-05-20
  • توزیع سبد کالا 2020-05-11
  • افزایش دو برابری کمک هزینه ماهانه 2020-05-11
  • واریز کمک هزینه فروردین ۹۹ 2020-04-19
  • کمک به کسب و کارهای متضرر از کرونا 2020-04-12
  • توزیع بسته بهداشتی 2020-04-03
  • واریز کمک هزینه نقدی اسفند 2020-04-03
  • توزیع سبد کالا 2020-02-23