سعدی:

تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی

تلفن برای تبلیغ : ۰۷۱۴۴۳۴۹۲۷۳
 • شماره حساب

  107665415000

 • شماره کارت

  6037991899514156

 • شماره شبا

  ir17 0170 0000 00 107665415000

 • شماره حساب

  251104309584381001

 • شماره کارت

  6273811055354812

 • شماره شبا

  -

اشتراک پیامک